جمع اضداد http://safebook.mihanblog.com 2019-10-18T22:50:31+01:00 text/html 2019-10-16T04:28:33+01:00 safebook.mihanblog.com *مهدی# سردمه http://safebook.mihanblog.com/post/149 فصل سرما نزدیکه، لطفاً سرم کلاه بذارید، پاپوش برام بدوزین، سردمه text/html 2019-10-15T07:48:07+01:00 safebook.mihanblog.com *مهدی# اعتماد http://safebook.mihanblog.com/post/148 <div style="text-align: justify;">یه عده هم اعتمادبنفس ندارن ولی عوضش تا دلت بخواد به حماقت دیگران اعتماد دارن و حریف رو دست کم میگیرن. اینا رو اذیت نکنید بذارید تو دنیای خودشون خوش باشن. در صورت سواستفاده، جامعه به موقعش پاسخ درخور خواهد داد.</div> text/html 2019-10-12T11:01:21+01:00 safebook.mihanblog.com *مهدی# قوانین مورفی http://safebook.mihanblog.com/post/147 <div style="text-align: justify;">اگر شانس را لطف خدا بدانیم&nbsp;<a href="https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86_%D9%85%D9%88%D8%B1%D9%81%DB%8C" target="_blank" title="قوانین مورفی">قانون مورفی</a>&nbsp;درباره کسانی هست که لطف خدا شامل حالشان نیست.</div>