جمع اضداد احساس درد، زبان مشترک آدمهاست که برای بیان آن نیاز به سواد خاصی نیست، از نوشتن نترسید. http://vocalvoice.ir 2019-08-22T23:35:45+01:00 text/html 2019-08-03T06:17:41+01:00 vocalvoice.ir ذکاوت مُذَكِّر ولی بدون لجاجت http://vocalvoice.ir/post/124 <div style="text-align: center;">فارغ از حرف مردم، کشتی نوح خودت رو بساز اما عاری از لجاجت.</div>