جمع اضداد tag:http://vocalvoice.ir 2019-10-18T21:15:27+01:00 mihanblog.com سردمه 2019-10-16T04:28:33+01:00 2019-10-16T04:28:33+01:00 tag:http://vocalvoice.ir/post/149 *مهدی# فصل سرما نزدیکه، لطفاً سرم کلاه بذارید، پاپوش برام بدوزین، سردمه اعتماد 2019-10-15T07:48:07+01:00 2019-10-15T07:48:07+01:00 tag:http://vocalvoice.ir/post/148 *مهدی# یه عده هم اعتمادبنفس ندارن ولی عوضش تا دلت بخواد به حماقت دیگران اعتماد دارن و حریف رو دست کم میگیرن. اینا رو اذیت نکنید بذارید تو دنیای خودشون خوش باشن. در صورت سواستفاده، جامعه به موقعش پاسخ درخور خواهد داد. یه عده هم اعتمادبنفس ندارن ولی عوضش تا دلت بخواد به حماقت دیگران اعتماد دارن و حریف رو دست کم میگیرن. اینا رو اذیت نکنید بذارید تو دنیای خودشون خوش باشن. در صورت سواستفاده، جامعه به موقعش پاسخ درخور خواهد داد.]]> قوانین مورفی 2019-10-12T11:01:21+01:00 2019-10-12T11:01:21+01:00 tag:http://vocalvoice.ir/post/147 *مهدی# اگر شانس را لطف خدا بدانیم قانون مورفی درباره کسانی هست که لطف خدا شامل حالشان نیست. اگر شانس را لطف خدا بدانیم قانون مورفی درباره کسانی هست که لطف خدا شامل حالشان نیست. ]]>