جمع اضداد احساس درد، زبان مشترک آدمهاست که برای بیان آن نیاز به سواد خاصی نیست، از نوشتن نترسید. tag:http://vocalvoice.ir 2019-08-22T19:29:19+01:00 mihanblog.com ولی بدون لجاجت 2019-08-03T06:17:41+01:00 2019-08-03T06:17:41+01:00 tag:http://vocalvoice.ir/post/124 ذکاوت مُذَكِّر فارغ از حرف مردم، کشتی نوح خودت رو بساز اما عاری از لجاجت. فارغ از حرف مردم، کشتی نوح خودت رو بساز اما عاری از لجاجت. ]]>